Vademecum Pacjenta

Vademecum pacjenta to praktyczny  przewodnik, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pobytu i hospitalizacji pacjenta m.in.: spisu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta, pobytu, godzin i warunków odwiedzin pacjentów, form wypisu oraz praw i obowiązków pacjenta. Znajdą tu Państwo również informacje na temat działania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybrane informacje o świadczeniach. Z pewnością ułatwi to Państwu korzystanie z naszych usług.

SYSTEM EWUŚ

POTWIERDZENIE UBEZPIECZENIA

Od dnia 1 stycznia 2013 roku eWUŚ stał się systemem, który służy do potwierdzania faktu posiadanych uprawnień do świadczeń przez pacjentów. EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy dokument z numerem PESEL.

Czytaj więcej...

Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA PACJENTA

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
b) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.

II. Prawo pacjenta do informacji.
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
3. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

IV. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania może wykonać opiekun faktyczny.
4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielania świadczenia zdrowotnego pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
5. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się w formie pisemnej.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna bliska osoba.
3. Prawo do poszanowania godności pacjenta obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
4. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

VII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.

VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

IX. Pacjent ma prawo do:
1. Opieki duszpasterskiej.
2. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Przy przyjęciu do szpitala pacjent obowiązany jest okazać odpowiednie dokumenty – dowód osobisty i skierowanie do szpitala.
2. Pacjent ma obowiązek przebywać w wyznaczonej dla niego sali chorych w czasie wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych oraz w porze podawania posiłków.
3. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie leczenia.
4. Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę.
5. Pacjentowi nie wolno wychodzić poza obręb Szpitala chyba, że jest to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych.
6. Pacjent obowiązany jest przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów.
7. Pacjent winien odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu szpitala, nie zakłócać spokoju innym chorym oraz przestrzegać godzin ciszy nocnej.
8. Pacjent obowiązany jest dbać o należytą higienę osobistą oraz wygląd swojego otoczenia.
9. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zakazu samodzielnego obsługiwania aparatówi urządzeń leczniczych będących własnością szpitala.
10. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu. Za w/w przedmioty zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
11. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Szpitala.
12. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala (w przypadku jego zniszczenia naprawia poniesione szkody).
13. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu pacjent może być wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.
14. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego a pozostał w szpitalu ponosi koszty pobytu niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, od terminu określonego przez Dyrektora Szpitala.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52 poz. 417 ze zm.) - wyciąg.

KARTA PRAW PACJENTA UMIERAJĄCEGO

1. Prawo do traktowania pacjenta jako istoty żywej aż do chwili śmierci.
2. Prawo do zachowania nadziei oraz opieki świadczonej przez osoby, które podtrzymują nadzieję.
3. Prawo do wyrażania swych uczuć i emocji w dowolny sposób wobec faktu zbliżającej się śmierci.
4. Prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nimi opieki.
5. Prawo do stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nawet jeśli cele „lecznicze” muszą ustąpić miejsca celom „zapewnienia komfortu psychicznego”.
6. Prawo do tego by nie umierać w samotności.
7. Prawo do życia bez bólu.
8. Prawo do otrzymywania szczerych, prawdziwych odpowiedzi na zadawane przez niego pytania.
9. Prawo do tego, by nie był wprowadzany w błąd.
10. Prawo do otrzymywania wsparcia ze strony rodziny w zaakceptowaniu przez niego faktu zbliżającej się śmierci.
11. Prawo do spokojnej i godnej śmierci.
12. Prawo do poszanowania jego indywidualności i nie osądzania jego decyzji, które nie muszą być zgodne z oczekiwaniami innych.
13. Prawo do rozmów na tematy religijne i prawo do praktyk religijnych bez względu na opinię otoczenia.
14. Prawo do troskliwej i czułej opieki w obliczu nadchodzącej śmierci, sprawowanej przez kompetentne osoby, które winny rozumieć potrzeby pacjenta i czerpać satysfakcję ze świadczonej pomocy.
15. Prawo do uszanowania po śmierci „świętości” jego ciała.

More Articles...

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Galeria