SYSTEM EWUŚ

POTWIERDZENIE UBEZPIECZENIA

Od dnia 1 stycznia 2013 roku eWUŚ stał się systemem, który służy do potwierdzania faktu posiadanych uprawnień do świadczeń przez pacjentów. EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy dokument z numerem PESEL.

W sytuacji, gdy pacjent otrzyma informację, że system eWUŚ u Świadczeniodawcy nie potwierdza jego uprawnień do świadczeń, a wie że ma do nich prawo może je potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem eWUŚ.

Rozbieżności pomiędzy wskazaniem systemu eWUŚ,  a stanem faktycznym należy wyjaśnić w pierwszej kolejności u pracodawcy (instytucji zgłaszającej do ubezpieczenia), a w drugiej w ZUS lub KRUS.

UPRAWNIENIA PACJENTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE EWUŚ

Pacjent uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tzw. pacjent unijny) nie wymaga weryfikacji w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji powinni przedstawić dokument tożsamości oraz Poświadczenie (wydane przez Oddział Wojewódzki Funduszu na podstawie zarejestrowanego formularza E106, E109, E120, E121, E123 lub dokumentu S1), lub jeden z poniższych dokumentów wydanych przez instytucję właściwą innego państwa UE/EFTA:
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
- Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ,
- Formularz E112/S2/S3,
- Formularz E123/DA1.

Należy pamiętać o wykonaniu kopii dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA i dołączeniu jej do dokumentacji.

Galeria